Stanovy

Čl. I.
Název a sídlo
 1.  Název spolku zní: Jagello 2000, z. s. (dále jen „spolek“)
 2. Sídlo spolku je: Mariánské náměstí 10/2116, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Čl. II.
Účel spolku
 1.  Účelem spolku je zejména:
  1. podpora a prezentace Severoatlantické aliance (dále jen „NATO“),
  2. podpora Česko – Polského spojenectví v rámci NATO a dále podpora Česko – Polské politické, kulturní a hospodářské spolupráce,
  3. podpora členství a prezentace Evropské unie,
  4. podpora mezinárodní, transatlantické a bezpečnostní spolupráce,
  5. podpora veřejné diplomacie,
  6. podpora prezentace armády ČR.
Čl. III.
Hlavní činnost spolku
 1.  Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
  1. organizací kongresů a sympozií,
  2. organizací veřejných prezentací a výstav,
  3. organizací mezinárodních setkání,
  4. organizací soutěží,
  5. organizování seminářů a školení,
  6. organizování kulturních a společenských programů jako například koncertů a dalších kulturně společenských akcí,
  7. zajišťování reklamy, popularizace a propagace účastníků a zájemců výše uvedených akcí.
 2. V rámci organizace jednotlivých akcí a propagace účastníků se činností spolku rozumí například jednání s účastníky a marketingovými partnery, uzavírání smluv se specializovanými producentskými a propagačními agenturami stejně jako s dalšími subjekty, například státními organizacemi, organizacemi VÚSC a organizacemi zajišťujícími průběh mezinárodních setkání, hrazení nákladů z prostředků získaných od sponzorských organizací atd.
Čl. IV.
Vedlejší činnost spolku
 1.  Vedlejší činnost spolku spočívá v podpoře hlavní činnosti spolku a k dosahování stanoveného účelu spolku prostřednictvím komerční činnosti.
 2. Vedlejší činnost spolek vykonává v souladu s činnostmi uvedenými v živnostenském oprávnění, neboť je vlastníkem příslušného oprávnění.
Čl. V.
Vznik a trvání spolku
 1.  Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, s názvem Jagello 2000, které vzniklo dne 17. srpna 2000, se ode dne 1. ledna 2014 považuje za spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 2. Spolek je založen na dobu neurčitou.
Čl. VI.
Orgány spolku
 1.  Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
  1. členská schůze,
  2. předseda.
 Čl. VII.
Členská schůze
 1.  Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, tedy schůze všech členů. Členská schůze rozhoduje o všech základních otázkách činnosti spolku i o všech otázkách, které si k rozhodování vyhradí.
 2. Členská schůze se koná dle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka, není-li dohodnuto jinak, vždy na konci posledního měsíce kalendářního roku. Členská schůze je svolávána předsedou spolku, doporučeně zaslanou pozvánkou v dostatečném předstihu nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu. Z pozvánky musí být zřejmé, komu je určena, místo čas a pořad zasedání.
 3. Každý člen se může nechat k účasti na členské schůzi zastoupit zmocněncem na základě speciální plné moci s ověřeným podpisem.
 4. O svolání členské schůze mohou předsedu požádat též minimálně dva členové spolku – v takovém případě je předseda povinen členskou schůzi svolat, nestaneli se tak do 30 dnů, jsou uvedení žadatelé o svolání oprávněni svolat schůzi sami.
 5. Členská schůze je usnášení schopná pouze v případě účasti minimálně 60 procent členů spolku.
 6. Průběh členské schůze řídí zvolený předseda členské schůze, či jím pověřený člen spolku, předseda členské schůze zajistí prezenční listinu a zápis z průběhu schůze zajistí předseda spolku.
 7. Každý člen spolku má při rozhodování jeden hlas.
 8. Rozhodnutí se přijímá 2/3 většinou hlasů přítomných členů.
Čl. VIII.
Předseda
 1.  Předseda je statutárním orgánem spolku, který řídí činnost spolku v souladu se zákonem a těmito stanovami.
 2. Předseda jedná navenek za spolek. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku předseda připojí vždy svůj podpis. K jednání jménem spolku může být členskou schůzí pověřen další člen spolku nebo zaměstnanec spolku.
 3. Předseda je povinen vykonávat svojí činnost ku prospěchu účelu spolku a s ohledem na jeho zájmy.
 4. Předseda je oprávněn:
  1. rozhodovat o otázkách spojených s fungováním a činností spolku, včetně manipulace s jeho movitým a nemovitým majetkem,
  2. přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech.
 5. Předseda je povinen:
  1. svolávat zasedání členské schůze
  2. zajistit zápis z průběhu členské schůze
  3. archivovat veškeré dokumenty v souladu se zákony České republiky a těmito stanovami.
 6. Odměnu předsedy v kalendářním roce určuje svým rozhodnutím členská schůze.
Čl. IX.
Práva a povinnosti člena spolku
 1. Člen spolku je povinen účastnit se členské schůze, nemá – li pro neúčast závažný důvod.
 2. Člen spolku je oprávněn obdržet od předsedy informace o podrobnostech činnosti a je oprávněn nahlížet do veškerých dokladů.
 3. Člen spolku je povinen sdělit předsedovi telefonické spojení na svoji osobu, elektronickou adresu a poštovní adresu, dále je povinen sdělit předsedovi každou změnu tohoto spojení, či adresy.
 4. Člen spolku může být rozhodnutím členské schůze ze spolku vyloučen (vyžaduje se 100 % hlasů vyjma hlasu člena, o jehož vyloučení se rozhoduje), a to v případě, že porušil své povinnosti plynoucí z těchto stanov běžným způsobem opakovaně či závažným způsobem jednou, a to i ve funkci předsedy.
 5. Závažným způsobem je například:
  • opakovaná neúčast na svolané členské schůzi bez omluvy a bez vážného důvodu (a to ani prostřednictvím zplnomocněného zástupce),
  • opakované nesdělení změny trvalého pobytu či nového telefonního spojení nebo elektronické adresy,
  • jednání proti zájmům spolku.
 6. Další povinnosti členů může spolek určit rozhodnutím členské schůze.
 •  
Čl. X.
Poplatky
 1.  Členství ve spolku je bezplatné, členové spolku neplatí žádné členské příspěvky.
Čl. XI.
Vznik Členství
 1.  Za člena spolku může být přijata fyzická osoba (bezúhonná – ve smyslu předpisů o živnostenském podnikání) či právnická osoba za splnění těchto podmínek.
  1. podání písemné žádosti o těchto náležitostech:
   • jméno, příjmení, rodné číslo (neníli, datum narození) a bydliště zájemce (u právnické osoby jméno, právní forma, IČO, sídlo a statutární orgán),
   • přesné označení adresáta, tedy tento spolek,
   • prohlášení o znalosti celých stanov spolku a o přistoupení k těmto stanovám – podřízení se podmínkám ve stanovách uvedených,
   • slovně vyjádřená žádost o přijetí za člena spolku.
  2. bude jako budoucí člen spolku schválena rozhodnutím členské schůze.
Čl. XII.
Zánik Členství
 1.  Členství ve spolku zaniká:
  1.  doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
  2. vyloučením člena dle čl. IX. odst. 4. stanov,
  3.  úmrtím člena,
  4. zánikem spolku.
Čl. XIII.
Závěrečná ustanovení
 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Dojde-li k zániku spolku, přechází majetek spolku po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek a byla vybrána a schválena členskou schůzí.
 3. Tyto stanovy nabývají účinností jejích sválením členskou schůzí. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou chůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.