Český jazykEnglish version
 
 

Stanovy sdružení

 

  Článek první
  Název sdružení

  1. Název sdružení zní: Jagello 2000

   

  Článek druhý
  Sídlo sdružení

  1. Sídlem sdružení je : 709 00 Ostrava 9, Výstavní 8

   

  Článek třetí
  Cíl činnosti sdružení

  1. Cílem hlavní činnosti sdružení je:

   1. Podpora a prezentace NATO formou:

    1. organizací kongresů, veřejných prezentací, sympozií, mezinárodních setkání, výstav, soutěží, seminářů, školení, kulturních a společenských programů, koncertů a dalších akcí směřujících k propagaci NATO,

    2. zajišťování reklamy a propagace účastníků a zájemců těchto akcí.

   2. Podpora česko-polského spojenectví v rámci NATO a dále podpora česko polské politické, kulturní a hospodářské spolupráce formou:

    1. organizací kongresů, veřejných prezentací, sympozií, mezinárodních setkání, výstav, seminářů, školení, kulturních a společenských programů, koncertů a soutěží, včetně doprovodných akcí,

    2. zajišťování reklamy a propagace účastníků a zájemců těchto akcí.

   3. Podpora členství a prezentace Evropské unie formou:

    1. organizací kongresů, veřejných prezentací, sympozií, mezinárodních setkání, výstav, soutěží, seminářů, školení, kulturních a společenských programů a dalších akcí směřujících k propagaci Evropské unie,

    2. zajišťování reklamy a propagace účastníků a zájemců těchto akcí.

  2. Výše uvedeným se rozumí např.: přípravné a jiné úkony v souvislosti s pořádáním kongresů a sympozií – jednání s účastníky a sponzory akcí, uzavírání smluv se specializovanými producentskými, reklamními a propagačními agenturami stejně jako s dalšími, například státními institucemi a organizacemi zajišťujícími průběh mezinárodních setkání, hrazení nákladů z prostředků získaných od sponzorských organizací atd.

   

  Článek čtvrtý
  Vznik a trvání sdružení

  1. Sdružení vznikne dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra České republiky.

  2. Toto sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

   

  Článek pátý
  Zásady hospodaření sdružení – nevýdělečnost sdružení

  1. Činnost sdružení není výdělečná, jelikož bude nezisková – prostředky budou získávány ze zdrojů : od dárců, sponzorů, účastníků akcí a odběratelů (plátců za reklamy). Tyto prostředky budou použity na zaplacení nákladů konkrétní akce.

  2. Pokud se na dotyčnou akci nepodaří sdružení získat dostatečné množství prostředků, částky již získané od sponzorů, dárců a odběratelů jim budou vráceny nebo po vzájemné dohodě (písemnou formou) ponechány a použity na další akce sdružení.

  3. Pro dotyčnou akci nelze objednávat služby od dalších organizací v případě, že se sdružení nepodařilo získat dostatečné množství prostředků na uhrazení celé akce. Přípravné práce menšího rozsahu (překlady, korespondence, telefony apod.) jsou hrazeny z částky vzniklé z členských příspěvků členů sdružení.

  4. V případě přebývajících finančních prostředků po skončení dotyčné akce, budou tyto použity na uspořádání další akce v souladu s cílem sdružení. Z těchto prostředků mohou být hrazeny i roční odměny členů představenstva, pokud tak schválí shromáždění členů (viz Článek devátý těchto stanov).

   

  Článek šestý
  Orgány sdružení

  1. Orgány sdružení jsou:

   1. Shromáždění členů sdružení

   2. Představenstvo a předseda sdružení

   

  ad I) Shromáždění členů sdružení

  1. Shromáždění členů sdružení je nejvyšším orgánem sdružení a rozhoduje o všech základních otázkách činnosti sdružení i o všech otázkách, které si k rozhodování vyhradí.

  2. Shromáždění členů sdružení se koná dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní čtvrtletí – není –li dohodnuto jinak, prvý den čtvrtletí – a je svoláváno předsedou představenstva sdružení či členem představenstva doporučeně zasílanou písemnou pozvánkou.

  3. Každý člen je povinen účastnit se shromáždění členů osobně.

  4. Pokud existují pro nedostavení se na shromáždění členů závažné důvody, je člen povinen písemně se omluvit, popř. písemně zmocnit k zastoupení na shromáždění jinou osobu – ta nemusí být členem sdružení.

  5. O svolání shromáždění mohou představenstvo písemně požádat též minimálně dva členové sdružení – v takovém případě je představenstvo povinno shromáždění svolat, nestane-li se tak do 30ti dnů, jsou uvedení žadatelé o svolání oprávnění svolat shromáždění sami.

  6. Pozvánka musí obsahovat označení sdružení, označení svolavatele s jeho funkcí, termín, (vždy v době mezi 08:00 hod. a 20:00 hod.) a místo (vždy Ostrava, nedojde-li k jiné dohodě všech členů) konání a dále program (body) shromáždění.

  7. Shromáždění je usnášeníschopné pouze v případě účasti minimálně 70 % (slovy: sedmdesát procent) všech členů sdružení.

  8. Průběh shromáždění řídí předseda představenstva či jim pověřený člen představenstva – představenstvo zajistí prezenční listinu a zápis z průběhu shromáždění (zápisy archivuje představenstvo), který musí být podepsán každým přítomným členem či – v případě odmítnutí podpisu – je člen povinen uvést důvod odmítnutí podpisu.

  9. Každý člen sdružení má při rozhodování jeden hlas.

  10. Rozhodnutí se přijímá 2/3 většinou hlasů přítomných členů.

  11. Tyto stanovy je možno měnit či sdružení zrušit jen 3/4 (tříčtvrtinovou) většinou všech členů sdružení. Stejně platí i o určení příspěvku novým členům (vždy pro kalendářní rok), dalším příspěvku stávajících členů a stanovení dalších povinností členů sdružení (viz Článek jedenáctý, odstavec 6.)

  ad II) Představenstvo a předseda představenstva

  1. Představenstvo sdružení je výkonným orgánem sdružení a jedná za sdružení v době, kdy nezasedá shromáždění členů sdružení.

  2. Představenstvo sdružení je jmenováno shromážděním členů sdružení pouze z jejich řad a je (tedy i kterýkoliv jednotlivý člen) tímto shromážděním také odvolatelné – prvá volba je provedena zakládajícími členy po podpisu stanov (před předáním návrhu na registraci sdružení) a o této je sepsán samostatný protokol.

  3. Člen představenstva může být do tohoto orgánu jmenován i opakovaně.

  4. Představenstvo sdružení je čtyřčlenné a je voleno na dobu čtyř let.

  5. Představenstvo se ze svých řad volí předsedu sdružení, o čemž sepisuje protokol – prvá volba je provedena před podáním návrhu na registraci sdružení. Předseda představenstva je volen na období čtyř let, při hlasování má dva hlasy.

  6. Představenstvo vede účetnictví společnosti a předkládá účetní závěrku členům.

  7. Odměnu členů představenstva a předsedy v kalendářním roce určuje svým rozhodnutím shromáždění členů.

  Článek sedmý
  Jednání za sdružení

  1. Za sdružení jedná a podepisuje samostatně pouze předseda představenstva.

   

  Článek osmý
  Práva a povinnosti člena sdružení

  1. Člen sdružení je povinen se účastnit shromáždění členů sdružení, nemá-li pro neúčast závažný důvod.

  2. Člen sdružení je oprávněn obdržet od představenstva sdružení informace o podrobnostech činnosti a je oprávněn nahlížet do veškerých dokladů.

  3. Člen sdružení je povinen sdělit představenstvu sdružení telefonické spojení na svoji osobu a dále je povinen sdělovat každou změnu tohoto spojení či adresy (oproti adrese vyznačené v těchto stanovách).

  4. Člen sdružení může být rozhodnutím shromáždění členů sdružení ze sdružení vyloučen (vyžaduje se zde ovšem 100 % hlasů vyjma hlasu člena, o jehož vyloučení se rozhoduje), a to v případě, že porušil své povinnosti plynoucí z těchto stanov běžným způsobem opakovaně či závažným způsobem jednou, a to i ve funkci člena či předsedy představenstva.

  5. Závažným způsobem je např.:

   1. opakovaná neúčast na svolaném shromáždění bez omluvy a bez vážného důvodu (a to ani prostřednictvím zplnomocněného zástupce),

   2. opakované nesdělení změny trvalého pobytu či nového telefonního/faxového spojení,

   3. jednání proti zájmům sdružení,

   4. prodlení s placením členského příspěvku (či smluvní pokuty za pozdní placení) delší než jeden měsíc.

  6. Další povinnosti členů sdružení může určit rozhodnutí členů sdružení.

   

  Článek devátý
  Vznik členství a členský příspěvek

  1. Za člena sdružení může být přijata fyzická (bezúhonná – ve smyslu předpisů o živnostenském podnikání) či právnická osoba pouze za splnění všech následujících podmínek:

   1. podala písemnou žádost o přijetí do sdružení o těchto náležitostech:

    • jméno, příjmení, rodné číslo (není-li, datum narození) a bydliště zájemce (u právnické osoby jméno, právní forma, IČO, sídlo a statutární orgán),

    • přesné označení adresáta, tedy tohoto sdružení,

    • slovně vyjádřena žádost o přijetí za člena sdružení,

    • prohlášení o znalosti celých stanov sdružení a o přistoupení k těmto stanovám – podřízení se podmínkám ve stanovách uvedených,

    • závazek zaplatit členský příspěvek.

   2. byla jako budoucí člen sdružení schválena rozhodnutím představenstva sdružení.

   3. zaplatila členský příspěvek ve výši určené pro právnickou či fyzickou osobu rozhodnutím shromáždění členů sdružení.

  2. Členský příspěvek každého člena činí: 3000,- Kč (slovy:Třitisícekorunčeských)

  3. Zakládající člen sdružení je povinen složit příslušnou částku členského příspěvku dle předchozího odstavce na účet sdružení, do 10 dnů ode dne registrace sdružení – obdobně platí pro nové členy s tím, že lhůta se počítá ode dne přijetí člena shromážděním členů, a příspěvek se skládá na účet sdružení.

  4. Stanoví se smluvní pokuta pro zakládající členy v částce 0,5 % za každý den prodlení s placením členského příspěvku.

  5. V případě prodlení se zaplacením členského příspěvku delšího než 14 dnů členství nového člena (resp. zájemce o členství) nevznikne.

   

  Článek desátý
  Zánik účasti ve sdružení

  1. Členství ve sdružení zaniká doručením písemného sdělení o vystoupení ze sdružení představenstvu sdružení.

  2. Členství ve sdružení dále zaniká vyloučením ve smyslu odstavce 5 Článku devátého těchto stanov.

  3. Členství v tomto sdružení dále zaniká úmrtím u člena – fyzické osoby a zánikem u člena – právnické osoby.

   

  Článek jedenáctý
  Zánik sdružení

  1. Sdružení zaniká písemnou dohodou členů.

  2. Sdružení zaniká vystoupením tolika členů sdružení, že nezbude víc než jeden člen sdružení.

  3. Sdružení zaniká způsoby uvedenými v zákoně č. 83/1990 Sb., paragraf 12, o sdružování občanů, ve znění předpisů pozdějších.

  Článek dvanáctý
  Ustanovení přechodná a závěrečná

  1. Náklady založení sdružení a jeho registrace nese samo sdružení.

  2. V otázkách neupravených těmito stanovami platí zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

  3. Stanovy jsou závazné podpisem posledního ze zakládajících členů.

  4. Členům sdružení se písemnost doručuje na adresy známé ze stanov sdružení – v případě, že člen neoznámil sdružení změnu své adresy, má se písemnost za doručenou dnem, kdy je tato vrácena společnosti s odůvodněním, že adresát se odstěhoval či pokud adresát podruhé doporučeně doručovanou písemnost přes výzvu opakovaně nevyzvedne.

  5. Organizační jednotky sdružení nebudou zřizovány.

  6. Členství v tomto sdružení není žádným způsobem převoditelné.

   

                                                                                          V Ostravě dne 31. října 2002

                                                                                                                          Zbyněk Pavlačík, předseda

| Tisk | Nahoru |